Advent of Code 2018 Day 4 - Repose Record

#advent-of-code#rust

Natcha Luangaroonchai

คุณย่องเข้าไปในตู้เสื้อผ้าอีกอันที่อยู่ตรงข้ามกับห้องแล็บผลิตชุดต้นแบบ คุณสามารถแอบเข้าไปข้างในได้และพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับชุดสูท คุณต้องการแก้ไขมันแต่จะทำอย่างไรในเมื่อมียามเฝ้าอยู่ด้านนอกห้องเล็บ

สารบัญ

TL;DR

GitHub


ในขณะที่ค้นหาสิ่งที่อาจช่วยได้ในตู้เสื้อผ้า คุณพบว่ามีใครบางคนเคยแอบเข้าไปด้านในมาก่อนและคอยสอดส่องพวกยามที่เข้าเวรในช่วงเที่ยงคืนตลอดสองสามเดือนที่ผ่านมา!

พวกเอลฟ์คิดว่ายามเพียงคนเดียวก็เพียงพอสำหรับการเฝ้ากะกลางคืน ดูเหมือนว่าคุณพอจะรู้แล้วว่าควรแอบเข้าไปตอนไหนจากข้อมูลการหลับหรือตื่นขณะเฝ้ายาม


โจทย์ให้รายงานการเฝ้ายามช่วงระหว่างเวลา 00:00 ถึง 00:59 มาแบบนี้ โดยที่ตัวเวลาจะอยู่ในรูปแบบของ year-month-day hour:minute

[1518-11-01 00:00] Guard #10 begins shift
[1518-11-01 00:05] falls asleep
[1518-11-01 00:25] wakes up
[1518-11-01 00:30] falls asleep
[1518-11-01 00:55] wakes up
[1518-11-01 23:58] Guard #99 begins shift
[1518-11-02 00:40] falls asleep
[1518-11-02 00:50] wakes up
[1518-11-03 00:05] Guard #10 begins shift
[1518-11-03 00:24] falls asleep
[1518-11-03 00:29] wakes up
[1518-11-04 00:02] Guard #99 begins shift
[1518-11-04 00:36] falls asleep
[1518-11-04 00:46] wakes up
[1518-11-05 00:03] Guard #99 begins shift
[1518-11-05 00:45] falls asleep
[1518-11-05 00:55] wakes up

จากตัวอย่างข้อมูลที่ได้มาสามารถแสดงในรูปแผนภาพโดยเรียงจากวันที่และรหัสของยามที่เฝ้า ซึ่งนาทีที่ยามหลับจะแทนที่ด้วยสัญลักษณ์​ #

Date  ID  Minute
      000000000011111111112222222222333333333344444444445555555555
      012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
11-01 #10 .....####################.....#########################.....
11-02 #99 ........................................##########..........
11-03 #10 ........................#####...............................
11-04 #99 ....................................##########..............
11-05 #99 .............................................##########.....

โจทย์ต้องการให้หาว่ายามคนไหนที่ใช้เวลานอนหลับมากที่สุด จากนั้นให้เอาหมายเลขของยามคูณกับนาทีที่ชอบหลับบ่อยที่สุดจะได้ผลลัพธ์ของคำตอบในพาร์ทแรก

เริ่มต้นเหมือนทุกครั้งด้วยการดาวน์โหลดอินพุตไฟล์เข้ามาในโปรแกรมและแปลงให้เป็น Record ซึ่งจะเก็บข้อมูลอยู่สองอย่างคือ date_time จะถูกแปลงเป็น NaiveDateTime ซึ่งจะเอามาใช้เพื่อเรียงลำดับรายการตามเวลา info จะเป็นส่วนของข้อมูลที่เหลือหลังจากตัดเอาเวลาออกไปใช้สำหรับระบุประเภทของรายการ

fn main() {
  let args: Vec<String> = env::args().collect();
  let input = &args[1];
  let mut records: Vec<Record> = vec![];

  if let Ok(lines) = read_lines(input) {
    for line in lines {
      if let Ok(line) = line {
        let record = Record::from_string(line);
        records.push(record);
      }
    }
  }
}

/// Contain each line of the record.
#[derive(Debug, Default)]
struct Record {
  date_time: NaiveDateTime,
  info: String,
}

impl Record {
  fn from_string(s: String) -> Self {
    let re = Regex::new(r"\[(.+)]\s(.+)$").unwrap();
    let captures = re.captures(&s).unwrap();
    let date_time = captures.get(1).map(|m| m.as_str().to_string()).unwrap();

    Record {
      date_time: NaiveDateTime::parse_from_str(&date_time, "%Y-%m-%d %H:%M").unwrap(),
      info: captures.get(2).map(|m| m.as_str().to_string()).unwrap(),
    }
  }
}

fn read_lines<P: AsRef<path::Path>>(path: P) -> io::Result<io::Lines<io::BufReader<fs::File>>> {
  let file = fs::File::open(path)?;
  Ok(io::BufReader::new(file).lines())
}

หลังจากอ่านข้อมูลจนครบทั้งไฟล์แล้วนำมาจัดเรียงใหม่ตามเวลา date_time จากน้อยไปมากด้วยฟังก์ชัน sort_by แบบนี้

fn main() {
  ...

  if let Ok(lines) = read_lines(input) {
    for line in lines {
      if let Ok(line) = line {
        let record = Record::from_string(line);
        records.push(record);
      }
    }
  }

  records.sort_by(|a, b| a.date_time.cmp(&b.date_time));

  ...
}

มาถึงส่วนสำคัญของโจทย์วันนี้นั่นก็คือการแปลงข้อมูลที่ได้มาให้อยู่ในรูปของที่สามารถนำมาคำนวณได้ จากตัวอย่างแผนภาพด้านบนแสดงให้เห็นว่ายามหนึ่งคนจะมีวันที่เฝ้ายามมากกว่าหนึ่งวันได้ดังนั้นข้อมูลของยามจะเก็บอยู่ในรูปแบบ tuple ประกอบไปด้วยหมายเลขของยามและตารางการทำงาน

ตารางการทำงานจะเก็บเป็น Vec<32> ขนาด 60 แทนที่แต่ละอินเด็กซ์ด้วยเลขนาทีเริ่มจาก 0 จนถึง 59 นาทีที่ยามตื่นจะแทนที่ด้วย "0" และถ้านาทีที่หลับจะแทนที่ด้วย "1"

let guard: (String, HashMap<String, Vec<u32>>);
//     |- contain guard id
//         |- contain guard's duties
//             |- contain date-time of the duty
//                 |- list of asleep/awake time

let list_of_guards: Vec<(String, HashMap<String, Vec<u32>>)>;

ก่อนอื่นเพิ่มฟังก์ชันสำหรับใช้ตรวจสอบว่าเป็น begin_record, falls_asleep และ wakes_up ที่ Record สำหรับใช้เช็คค่าแต่ละบรรทัด

impl Record {
  ...

  fn begin_record(&self) -> bool {
    self.info.contains("begins")
  }

  fn falls_asleep(&self) -> bool {
    self.info.contains("falls asleep")
  }

  fn wakes_up(&self) -> bool {
    self.info.contains("wakes up")
  }
}

จากนั้นวนลูป records เพื่ออ่านค่าทีละบรรทัดแล้วเอามาเก็บที่ list_of_guards แบบนี้

let mut duties: HashMap<String, Vec<u32>> = HashMap::new();
let mut guard_id = records.get(0).unwrap().get_guard_id();
let mut begin_sleep_time: Option<NaiveDateTime> = None;
let mut midnight_hour = vec![0; 60];

// skip the first record since it has been recorded at the init step
for record in records.iter().skip(1) {
  if record.begin_record() {
    // store previous record
    if let Some(t) = begin_sleep_time {
      duties.insert(t.format("%Y-%m-%d").to_string(), midnight_hour);
      list_of_guards.insert(guard_id.clone(), duties);
    }

    // init a new record
    guard_id = record.get_guard_id();
    // try to get the previous duties data,
    // will create a new one if not exists
    duties = match list_of_guards.get(&guard_id) {
      Some(duties) => duties.clone(),
      _ => HashMap::new(),
    };
    begin_sleep_time = None;
    midnight_hour = vec![0; 60];
  }

  if record.falls_asleep() {
    begin_sleep_time = Some(record.date_time);
  }

  if record.wakes_up() {
    let end_sleep_time = record.date_time;
    if let Some(mut time) = begin_sleep_time {
      while time < end_sleep_time {
        let i = time.format("%M").to_string().parse::<usize>().unwrap();
        midnight_hour[i] = 1;
        time = time + Duration::minutes(1);
      }
    }
  }
}

// store the latest record if not empty
if let Some(t) = begin_sleep_time {
  duties.insert(t.format("%Y-%m-%d").to_string(), midnight_hour);
  list_of_guards.insert(guard_id.clone(), duties);
}

เนื่องจากบรรทัดแรกจะขึ้นต้นด้วย Guard #XX begins shift เสมอเลยใช้บรรทัดแรกเป็นค่าเริ่มต้นในการวนลูป

เมื่อแปลงค่าทั้งหมดเสร็จแล้วต่อมาสร้างฟังก์ชัน accumulate_all_duties สำหรับนับรวมเวลาที่หลับให้เป็น Vec<u32> อันเดียว

fn accumulate_all_duties(duties: &HashMap<String, Vec<u32>>) -> Vec<u32> {
 let mut accumulated: Vec<u32> = vec![0; 60];
  for duty in duties.iter() {
   for (i, &v) in duty.1.iter().enumerate() {
    if v > 0 {
     accumulated[i] += 1;
      }
    }
  }
  accumulated
}

ซึ่งจะเปลี่ยนจาก HashMap<String, Vec<u32>>

[
 ...
 "2022-08-18" => [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ...],
 "2022-08-19" => [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, ...],
 "2022-08-20" => [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, ...],
 ...
]

ให้เป็น Vec<u32> แบบนี้

[ 0, 0, 1, 3, 3, 2, 1, ... ]

จากนั้นก็วนลูปยามทั้งหมดแล้วหาว่ายามคนไหนที่หลับเยอะที่สุดด้วยการใช้ฟังก์ชัน fold ซึ่งจะคล้ายกับ reduce ใน JavaScript นั่นเอง

หลังจากวนลูปจบจะได้คำตอบเป็นหมายเลขยามและตารางงานออกมาเสร็จแล้วใช้ฟังก์ชัน max เพื่อหาว่านาทีไหนที่ยามหลับบ่อยที่สุดและใช้ฟังก์ชัน position เพื่อหาอินเด็กซ์ของนาทีนั้น

เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วนำเอาหมายเลขของยามมาคูณกับอินเด็กซ์ของนาทีที่หลับบ่อยที่สุดจะได้เป็นคำตอบของพาร์ทแรก


fn main() {
  ...

  let accumulated_list_of_guards: Vec<(&String, Vec<u32>)> = list_of_guards
    .iter()
    // at this point, the list of duties will aggregated into a single vector
    //
    // from:
    // [
    //  "2022-08-18" => [0, 0, 1, 1, ...],
    //  "2022-08-19" => [1, 1, 1, 0, ...],
    // ]
    //
    // to:
    // [1, 1, 2, 1, ...]
    .map(|(guard_id, duties)| -> (&String, Vec<u32>) {
      (guard_id, accumulate_all_duties(&duties))
    })
    .collect();

  let (guard_id, accumulated, _): (&str, Vec<u32>, _) = accumulated_list_of_guards
    .clone()
    .into_iter()
    // find the most spending time on sleep guard
    .fold(("", vec![], 0u32), |result, (guard_id, accumulated)| {
      let total_sleep_time = accumulated.iter().sum::<u32>();
      if total_sleep_time > result.2 {
        return (guard_id, accumulated, total_sleep_time);
      }
      result
    });

  // find the most fall asleep time of the guard
  let max = accumulated.iter().max().unwrap();
  let i = accumulated.iter().position(|v| v == max).unwrap();

  println!("first part answer is: {}", guard_id.parse::<usize>().unwrap() * i);
}

ในพาร์ทที่สองโจทย์ต้องการให้หาว่ายามคนไหนที่หลับเวลาเดิมมากที่สุด เช่นตัวอย่างด้านบนที่ยามหมายเลข #99 จะชอบหลับนาทีที่ 45 เสมอ (ทั้งหมดสามครั้ง) เมื่อได้คำตอบแล้วให้นำเอาหมายเลขของยามมาคูณกับนาทีที่ยามหลับบ่อยที่สุดจะได้เป็นคำตอบของพาร์ทที่สองนี้

เนื่องจากก่อนหน้านี้เรามีฟังก์ชันสำหรับรวมเวลาที่หลับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้โดยการหาว่ายามคนไหนที่มีผลรวมของนาทีที่มากที่สุดด้วยฟังก์ชัน max และวนลูปด้วย fold คล้ายกับก่อนหน้านี้

fn main() {
  ...

  let (guard_id, accumulated, max): (&str, Vec<u32>, u32) = accumulated_list_of_guards
    .clone()
    .into_iter()
    // find the most frequently sleep at time same time guard
    .fold(("", vec![], 0u32), |result, (guard_id, accumulated)| {
      let &most_frequently_sleep = accumulated.iter().max().unwrap();
      if most_frequently_sleep > result.2 {
        return (guard_id, accumulated, most_frequently_sleep);
      }
      result
    });

  let i = accumulated.iter().position(|v| *v == max).unwrap();

  println!("second part answer is: {}", guard_id.parse::<usize>().unwrap() * i);
}

เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วให้นำเอาหมายเลขของยามมาคูณกับอินเด็กซ์ของนาทีที่ได้จะเป็นคำตอบของพาร์ทที่สอง