Advent of Code 2018 Day 3 - No Matter How You Slice it

#advent-of-code#rust

Natcha Luangaroonchai

ในที่สุดบรรดาเอลฟ์ก็สามารถสร้างตัวอย่างชุดซานต้าต่อได้ (ต้องขอบคุณใครบางคนที่เขียนหมายเลขกล่องที่ถูกต้องไว้บนกำแพงเมื่อคืน) แต่เรื่องราวยังคงไม่จบพวกเขาเถียงกันว่าจะตัดผ้าอย่างไรดี

สารบัญ

TL;DR

GitHub


ผ้าที่พวกเขาต้องการจะตัดนั้นมีขนาดค่อนข้างใหญ่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสมีขนาดแต่ละด้านยาว 1,000 นิ้ว (ประมาณ 25.4 เมตร)

เอลฟ์แต่ละคนต่างก็อ้างว่าบริเวณผ้าของตนเหมาะที่จะตัดเป็นชุดของซานต้ากันทั้งนั้น


มาถึงส่วนของโจทย์ในวันนี้

เอลฟ์แต่ละคนจะมีหมายเลขที่ใช้สำหรับอ้างอิงบริเวณผ้าของตัวเองอยู่ในรูปแบบ #123 @ 3,2: 5x4 โดยที่ 123 คือหมายเลขไอดี, 3 คือความห่างจากขอบซ้ายของผ้าสามนิ้ว, 2 คือความห่างจากขอบบนของผ้าสองนิ้ว, 5 คือความกว้างของบริเวณผ้า, 4 คือความสูงของบริเวณผ้า สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้

โดยส่วนที่เป็น # คือบริเวณที่ถูกอ้างสิทธิ์อยู่และ . คือส่วนที่ยังไม่มีเจ้าของ

...........
...........
...#####...
...#####...
...#####...
...#####...
...........
...........
...........

ปัญหาก็คือบริเวณผ้าของแต่ละเอลฟ์มันทับซ้อนกันอยู่ยกตัวอย่างรายการอ้างสิทธิ์ด้านล่าง

#1 @ 1,3: 4x4
#2 @ 3,1: 4x4
#3 @ 5,5: 2x2

เมื่อแสดงเป็นแผนภาพจะเห็นส่วนที่ทับซ้อนกันระหว่างหมายเลข 1 และ 2 แสดงเป็นตัว X แบบนี้

........
...2222.
...2222.
.11XX22.
.11XX22.
.111133.
.111133.
........

โจทย์ต้องการให้หาว่ามีพื้นที่ทับซ้อนกันมากกว่าหนึ่งครั้งทั้งหมดเท่าไร เริ่มต้นเหมือนกันกับวันก่อนหน้าด้วยการดาวน์โหลดอินพุต "input.txt"

จากนั้นใช้ฟังก์ชันเดิมเพื่ออ่านทีละบรรทัด จากนั้นสร้าง Rectangle สำหรับใช้เก็บค่าความห่างจากขอบทั้งบนและล่างกับความกว้างและความสูงแบบนี้

ที่ from_string จะใช้ Regular Expression เพื่อแปลงค่าที่ส่งเข้ามา สามารถใช้เว็บ regex101 เพื่อดูการจับคู่กับสตริงได้

/// Contain each rectangle data.
#[derive(Default)]
struct Rectangle {
  id: String,
  left_edge: i32,
  top_edge: i32,
  wide: i32,
  tall: i32,
}

impl Rectangle {
  fn from_string(s: String) -> Self {
    let re = Regex::new(r"^#(\d+)\s@\s(\d+),(\d+):\s(\d+)x(\d+)").unwrap();
    let captures = re.captures(&s).unwrap();

    Rectangle {
      id: captures.get(1).map(|m| m.as_str().to_string()).unwrap(),
      left_edge: captures.get(2).map(|m| m.as_str().parse::<i32>().unwrap()).unwrap(),
      top_edge: captures.get(3).map(|m| m.as_str().parse::<i32>().unwrap()).unwrap(),
      wide: captures.get(4).map(|m| m.as_str().parse::<i32>().unwrap()).unwrap(),
      tall: captures.get(5).map(|m| m.as_str().parse::<i32>().unwrap()).unwrap(),
    }
  }
}

กลับมาที่ main จะคล้ายเดิมคือทำการวนลูปทีละบรรทัดและแปลงค่าสตริงเป็น Rectangle

fn main() {
  let args: Vec<String> = env::args().collect();
  let input = &args[1];
  let mut list_of_rectangles: Vec<Rectangle> = vec![];

  if let Ok(lines) = read_lines(input) {
    for line in lines {
      if let Ok(line) = line {
        let rectangle = Rectangle::from_string(line);
        list_of_rectangles.push(rectangle);
      }
    }
  }
}

จากนั้นทำการสร้างจุดจากตำแหน่งของแต่ละสี่เหลี่ยมโดยเริ่มจากด้านซ้ายบนไปจนถึงด้านขวาล่าง ยกตัวอย่างเช่นถ้าสี่เหลี่ยมอยู่ห่างจากขอบบน 2 และขอบซ้าย 3 โดยมีความกว้าง 4 และความสูง 5

..........
..........
...xxxx...
...xxxx...
...xxxx...
...xxxx...
...xxxx...
..........
..........

จะได้ตำแหน่งทั้งหมดตามนี้

(3,2), (4,2), (5,2), (6,2)
(3,3), (4,3), (5,3), (6,3)
(3,4), (4,4), (5,4), (6,4)
(3,5), (4,5), (5,5), (6,5)
(3,6), (4,6), (5,6), (6,6)

ตัวฟังก์ชันไม่ซับซ้อนอะไรใช้การวนลูปจากขอบด้านซ้ายไปจนถึงด้านขวาและซ้อนด้วยลูปจากขอบด้านบนไปจนถึงด้านล่าง


impl Rectangle {
  fn from_string(s: String) -> Self {
    ...
  }

  fn to_points(&self) -> Vec<(i32, i32)> {
    let mut points: Vec<(i32, i32)> = vec![];
    for i in self.left_edge..self.left_edge + self.wide {
      for j in self.top_edge..self.top_edge + self.tall {
        points.push((i, j));
      }
    }
    points
  }
}

กลับมาที่ main ทำการวนลูปและแปลงค่าเป็น Vec<(i32, i32)> จากนั้นเอาไปใส่ HashMap<(i32, i32), i32> เพื่อที่จะนับว่าตำแหน่งนี้โดนอ้างถึงกี่ครั้ง และสุดท้ายทำการนับตำแหน่งที่ถูกอ้างถึงมากกว่าหนึ่งครั้งก็จะได้คำตอบของพาร์ทแรกแล้ว

let counted_points: HashMap<(i32, i32), i32> = list_of_rectangles
  .clone()
  .iter()
  // at this point, the rectangle will become vector of points
  //
  // [(x0,y0), (x1,y1), ..., (xn, yn)]
  .flat_map(|rectangle| rectangle.to_points())
  // at this point, the vector of points will become a hashmap like this
  //
  // [
  //  (x0,y0): 1,
  //  (x1,y1): 2,
  //  ...
  //  (xn,yn): 1,
  // ]
  .fold(HashMap::new(), |mut result, pair| {
    // insert pair to the hash map and increase count by 1
    result.insert(pair, match result.get(&pair) {
      Some(count) => count + 1,
      _ => 1,
    });
    result
  });

let collided_points: HashMap<(i32, i32), i32> = counted_points
  .clone()
  .into_iter()
  .filter(|(_, v)| *v > 1) // to filter only points are collided more than 1
  .collect();

println!("first part answer is: {}", collided_points.len());

พาร์ทที่สองโจทย์ต้องการให้หาว่าสี่เหลี่ยมใดที่ไม่ถูกอ้างอิงเลย (เช่นสี่เหลี่ยมหมายเลข 3 จากตัวอย่างข้างบน)

ทำคล้าย ๆ กันโดยแทนที่จะกรองเอาจุดที่ถูกอ้างอิงมากกว่าหนึ่งครั้งเปลี่ยนเป็นเอาเฉพาะจุดที่ถูกอ้างอิงเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

let non_collided_points: Vec<(i32, i32)> = counted_points
  .clone()
  .into_iter()
  .filter(|(_, v)| *v == 1) // to filter only points are not counted more than 1
  // at this point, the hashmap will become a vector of points
  //
  // [(x0,y0), (x1,y1), ..., (xn,yx)]
  .map(|(k, _)| k)
  .collect();

จากนั้นก็สั่งวนลูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดเพื่อเอาจุดมาเช็คว่าสี่เหลี่ยมไหนที่จุดทั้งหมดอยู่ในรายการของ non_collided_points และเมื่อเจอก็สั่งให้หยุดการทำงานจากลูปและพิมพ์หมายเลขสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงคำตอบของพาร์ทที่สอง

for rectangle in list_of_rectangles.into_iter() {
  let yes = rectangle.to_points()
    .iter()
    .all(|point| {
      non_collided_points.contains(point)
    });
  if yes {
    println!("second part answer is: {}", &rectangle.id);
    break;
  }
}