Advent of Code 2018 Day 5 - Alchemical Reduction

#advent-of-code#rust

Natcha Luangaroonchai

คุณสามารถแอบเข้าไปในห้องแล็บได้สำเร็จ การพัฒนาชุดสูทต้นแบบของเอลฟ์มีความก้าวหน้าพอสมควร แต่ยังคงติดปัญหาเรื่องการลดขนาดของชุดสูทที่จะใช้งานจริง

สารบัญ

TL;DR

GitHub


ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในปี ค.ศ. 1518 จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ในที่สุด แต่ว่าตอนนี้คุณสามารถช่วยพวกเขาได้ คุณตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุที่ใช้ทำชุดสูทและพบว่ามันถูกสร้างขึ้นจากสายโพลิเมอร์ที่ยาวมาก


มาถึงส่วนของโจทย์วันนี้

พอลิเมอร์เกิดจากยูนิตเล็ก ๆ ซึ่งจะทำปฏิกิริยาเมื่อยูนิตสองตัวที่เป็นประเภทเดียวกันถูกกระตุ้นและมีขั้วตรงข้ามถูกทำลาย ประเภทของยูนิตแทนที่ด้วยตัวอักษรเช่น r และขั้วของยูนิตแทนที่ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เช่น R เรียกยูนิตแบบนี้ว่าเป็นยูนิตประเภทเดียวกันที่มีขั้วตรงข้าม หรืออีกตัวอย่างคือ r กับ s ที่เป็นยูนิตคนละประเภทกันและจะไม่ทำปฏิกิริยาต่อกัน

ตัวอย่างเช่น

 • aA, a และ A จะทำปฏิกิริยากันและสลายไป
 • abBA, bB จะทำปฏิกิริยากันและสลายไปเหลือ aA ซึ่งจะเข้าเงื่อนไขด้านบนคือ a และ A จะทำปฏิกิริยากันและสลายไป
 • abAB, ไม่เกิดอะไรขึ้นเนื่องจากไม่มียูนิตประเภทเดียวกันติดกัน
 • aabAAB, ไม่เกิดอะไรขึ้นเนื่องจาก aa และ AA ที่อยู่ติดกันเป็นขั้วเดียวกัน

โจทย์ต้องการให้หาความยาวของสายพอลิเมอร์หลังจากเกิดปฏิกิริยาแล้ว ดูแล้วไม่น่ายากเริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลดอินพุตไฟล์เข้ามาในโปรแกรมก่อน เนื่องจากรอบนี้อินพุตจะเป็นข้อความยาว ๆ เพียงบรรทัดเดียวดังนั้นตรวจสอบให้ดีว่าอินพุตต้องไม่มีบรรทัดเกินมา

รอบนนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันที่ใช้สำหรับอ่านไฟล์สักเล็กน้อยจากเดิมที่อ่านทีละบรรทัดเปลี่ยนเป็นอ่านทีเดียวทั้งไฟล์​แทน แบบนี้

fn main() {
  let args: Vec<String> = env::args().collect();
  let input = &args[1];
  let polymer = read_file(input).unwrap();

  ...
}

fn read_file<P: AsRef<path::Path>>(path: P) -> io::Result<String> {
  let mut file = fs::File::open(path)?;
  let mut buf = String::new();
  file.read_to_string(&mut buf)?;
  Ok(buf)
}

จากนั้นเขียนฟังก์ชัน reduce สำหรับวนลูปสายพอลิเมอร์เพื่อทำการตัดยูนิตที่เกิดปฏิกิริยาออก โดยเงื่อนไขของฟังก์ชันคือจะวนลูปเรื่อย ๆ จนกว่าจะไม่เกิดปฏิกิริยาแล้วถึงจะหยุดและส่งยูนิตที่เหลืองทั้งหมดกลับ

fn reduce(&polymer: String) -> String {
  let mut units: Vec<char> = polymer.chars().collect();

  loop {
    let mut reacted = false;

    for i in 0..units.len() - 1 {
      if react(&units[i], &units[i + 1]) {
        // Remove the current and next item from the units vector.
        units.remove(i);
        // The above remove function makes the next index changed,
        // so the next index will be i instead of i + 1.
        units.remove(i);

        reacted = true;
        break;
      }
    }

    // Loop until no reaction, then break.
    if !reacted {
      break;
    }
  }

  units.iter().collect()
}

และสร้างสำหรับฟังก์ชันสำหรับใช้ตรวจสอบการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยูนิตที่อยู่ติดกัน โดยมีเงื่อนไขคือถ้ายูนิตคู่นั้นมีขั้วแบบเดียวกันหรือไม่ใช่ประเภทเดียวกันจะไม่เกิดปฏิกิริยาใด ๆ

fn react(n: &char, m: &char) -> bool {
  // Nothing happens when they are the same type and their polarities match.
  // Example: aa, AA, CC
  if n == m {
    return false 
  }
  // At this statement, they might be the same type or not,
  // But their polarities are not the same for sure.
  return n.to_ascii_lowercase() == m.to_ascii_lowercase();
}

จากนั้นเรียกใช้งานฟังก์ชัน reduce จาก main ก็จะได้คำตอบของพาร์ทที่หนึ่ง

fn main() {
  let args: Vec<String> = env::args().collect();
  let input = &args[1];
  let polymer = read_file(input).unwrap();

  println!("first part answer is: {}", reduce(&polymer).len());
}

ในพาร์ทที่สองโจทย์ต้องการให้หาว่าถ้าหากลบยูนิตใด ๆ ก็ตามออกแล้วสามารถทำให้สายพอลิเมอร์มีขนาดที่สั้นที่สุดได้โดยไม่สนใจว่าขั้วจะตรงข้ามกันหรือไม่

ตัวอย่างเช่น dabAcCaCBAcCcaDA

 • ถ้าลบ A/a ออกจะได้ dbcCCBcCcD หลังจากที่ปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาแล้วจะเหลือ dbCBcD ซึ่งมีความยาว 6
 • ถ้าลบ B/b ออกจะได้ daAcCaCAcCcaDA หลังจากที่ปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาแล้วจะเหลือ daCAcaDA ซึ่งมีความยาว 8
 • ถ้าลบ C/c ออกจะได้ dabAaBAaDA หลังจากที่ปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาแล้วจะเหลือ daDA ซึ่งมีความยาว 4
 • ถ้าลบ D/d ออกจะได้ abAcCaCBAcCcaA หลังจากที่ปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาแล้วจะเหลือ abCBAc ซึ่งมีความยาว 6

จากตัวอย่างข้างต้นหมายความว่าถ้าลบ C/c ออกจากจะทำให้ได้สายพอลิเมอร์ที่มีขนาดสั้นที่สุด

ด้วยเงื่อนไขนี้ทำให้จำเป็นต้องมีการเพิ่มโค้ดส่วนของการตัดยูนิตออกก่อนที่จะส่งเข้าฟังก์ชัน reduce โดยเพิ่มโค้ดเข้าไปที่ main แบบนี้


fn main() {
  ...

  let instances = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
  let mut shortest_polymer_len = polymer.len();

  for instance in instances.chars().collect::<Vec<char>>() {
    let mut produced_polymer = polymer.clone();
    produced_polymer = produced_polymer.replace(instance, "");
    produced_polymer = produced_polymer.replace(instance.to_ascii_uppercase(), "");

    let polymer_len = reduce(&produced_polymer).len();
    if polymer_len < shortest_polymer_len {
      shortest_polymer_len = polymer_len;
    }
  }

  println!("second part answer is: {}", shortest_polymer_len);
}

จากโค้ดคือจะทำการวนลูปทั้งหมด 26 ครั้งตามจำนวนตัวอักษร เพื่อทดลองดูว่าหลังจากลบยูนิตดังกล่าวออกจากสายพอลิเมอร์แล้วจะได้ขนาดเท่าไรหลังจากเกิดปฏิกิริยา เท่านี้ก็จะได้คำตอบของพาร์ทที่สองแล้ว


อัพเดท

เนื่องจากโค้ดเดิมโปรแกรมจะทำงานตามลำดับ (sequential) ในการทดลองตัดยูนิตออก ก่อนที่จะเอาไปเช็คการเกิดปฏิกิริยา ซึ่งจำนวนยูนิตที่ต้องทดลองตัดมีทั้งหมด 26 ตัวอักษรทำให้โปรแกรมต้องรอการทำงานแต่ละรอบให้จบก่อนถึงจะสามารถทำงานรอบถัดไปได้ ซึ่งในความเป็นจริงนั้นแต่ละตัวอักษรที่จะเอามาทดลองตัดเป็นอิสระต่อกัน (independent) เลยออกมาเป็นโค้ดเวอร์ชันปรับปรุงแบบนี้ด้วยการใช้งาน tokio และ async

#[tokio::main]
async fn main() {
  let args: Vec<String> = env::args().collect();
  let input = &args[1];
  let polymer = read_file(input).unwrap();

  println!("first part answer is: {}", reduce(&polymer).len());

  let instances = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
  let mut tasks = vec![];

  for instance in instances.chars().collect::<Vec<char>>() {
    let task = tokio::task::spawn(produce(polymer.clone(), instance));
    tasks.push(task);
  }

  let shortest_polymer_len = join_all(tasks)
    // At this moment, you will get Vec<Result<usize, JoinError>>
    .await 
    .into_iter()
    // Filter only success result (it should success for all)
    .filter_map(Result::ok)
    // Transform the Vec<Result<usize, JoinError>> to Vec<usize>
    .collect::<Vec<usize>>()
    .into_iter()
    // Find the minimum among the result
    .min();

  println!(
    "second part answer is: {}",
    // Get the minimum result, otherwise use the origin length as the result
    shortest_polymer_len.unwrap_or(polymer.len())
  );
}

เริ่มจากเพิ่ม annotation #[tokio::main] และ async เข้าไปที่ฟังก์ชัน main เพื่อเรียกใช้ macro ของ tokio ที่จะไปแปลงฟังก์ชัน main อีกทีหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ ถ้าไม่เรียกใช้ macro ก็สามารถเรียก tokio::runtime::Runtime เองได้เช่นกัน

จากนั้นในลูป for แทนที่จะทำงานตรง ๆ เปลี่ยนมาเรียกฟังก์ชัน produce โดยการสั่ง tokio::task::spawn ออกไปอีก thread แทน

ซึ่งเจ้าฟังก์ชัน produce ก็จะทำงานคล้ายกับที่เขียนไว้ในฟังก์ชัน main เดิมเพียงแต่เปลี่ยนมาส่งค่าความยาวของสายพอลิเมอร์กลับ แทนที่จะ assign ใส่ตัวแปร shortest_polymer_len ตรง ๆ

async fn produce(mut polymer: String, instance: char) -> usize {
  polymer = polymer.replace(instance, "");
  polymer = polymer.replace(instance.to_ascii_uppercase(), "");

  reduce(&polymer).len()
}

และนี้คือผลลัพธ์ที่ได้หลังจากเปลี่ยนมาทำงานแบบ async จากเดิมที่ใช้เวลารันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ​ 80s

first part answer is: 9704
second part answer is: 6942

________________________________________________________
Executed in  81.27 secs  fish      external
  usr time  80.53 secs  0.13 millis  80.53 secs
  sys time  0.15 secs  1.17 millis  0.15 secs

เหลือเวลารันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 15s ลดลงไปกว่า 5 เท่า!

first part answer is: 9704
second part answer is: 6942

________________________________________________________
Executed in  15.22 secs  fish      external
  usr time  98.24 secs  0.10 millis  98.24 secs
  sys time  0.13 secs  1.18 millis  0.13 secs